תנאי שימוש באתר מיי דיי | מגזין חתונות | My Day

תנאי השימוש באתר My Day

ברוכים הבאים לאתר My Day שבכתובת www.myday.co.il (להלן: “האתר”). האתר פועל בבעלותה ובהנהלתה של גואינג דאץ’ בע”מ (להלן: “הנהלת האתר”). בהיכנסך לאתר הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש באתר (להלן: “תנאי השימוש” ו/או “ההסכם”).

יובהר כי השימוש באתר מותנה בהסכמה לתנאי השימוש  המפורטים להלן.

1.              הסכמה לתנאי השימוש

1.1          My Day הינו מגזין אינטרנטי בנושא חתונות, ספקי שירות וחנויות בתחום זה. האתר מהווה ממשק בין משתמשים, מארגני אירועים, נותני שירותים ומקומות לקיום אירוע, המסופק על ידי הנהלת האתר. הנהלת האתר מכבדת את פרטיות המשתמשים (לרבות בעלי האירועים, אולמות, ספקי שירות ואורחים) המשתמשים באתר ובשירותיו (“המשתמשים“). עם זאת, לשם הפעלת האתר נדרשת הזנת נתונים על ידי כל המשתמשים בשירות, לרבות נתונים פרטיים, המוכנסים למאגר המידע הרשום של  האתר ועליהם חלה מדיניות הפרטיות של הנהלת האתר), וללא הזנת נתונים מלאה ומדויקת האתר עשוי שלא לפעול באופן אופטימלי או בכלל.

1.2          תנאי השימוש חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות מחשב, מכשירי טלפון חכם, מחשב כף יד או בכל דרך אחרת.   יש לקרוא תנאי שימוש אלה בעיון בטרם השימוש באתר שכן כל שימוש באתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, כפי שהם מעודכנים במועד השימוש (גם אם התעדכנו מאז שנקראו בפועל לאחרונה על ידי המשתמש, ולהכנסת הנתונים למאגר המידע של הנהלת האתר ולשימוש בהם בהתאם לתנאי השימוש.

1.3          יובהר כי הנתונים והמידע שיופיעו באתר מתבססים, בין היתר, על מידע שנמסר להנהלת האתר על ידי המשתמשים השונים וגורמים חיצוניים (לרבות פרסומות, תכנים ממומנים, פרסומים של גורמים חיצוניים כמפרסמים או דעות משתמשים אחרים) והנהלת האתר לא אחראית בכל צורה שהיא לנכונותם.  הנהלת האתר אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לפרסומים כלשהם לרבות כל תוכן ממומן (ואלה אינם מפוקחים בכל דרך שהיא) או לשירותי צד שלישי (ככל שקיימים), לטיבם, או להתאמתם לצרכי המשתמש.

1.4          בכל מקרה של סתירה בין האמור במקום כלשהו באתר לבין האמור בתנאי שימוש אלה, יגברו תנאי השימוש.   תנאי שימוש אלו אינם גורעים מכל חוזה ו/או תנאי שימוש פרטניים שעליהם נדרש המשתמש לחתום (בין שמועדם קודם לתנאי שימוש אלה ובין מאוחר להם, כאשר גם הסכמה טלפונית, בטקסט או בכל אמצעי תקשורת אחרת תיחשב לחתימה), ובמקרה של סתירה, חוזה או תנאי שימוש פרטניים יגברו.

1.5          הנהלת האתר רשאית להמחות את זכויותיה וחובותיה, כולן או מקצתן, לפי הסכם זה באופן מלא או חלקי לצד קשור או לחליף ו/או קונה ו/או רוכש של נכסיה העסקיים הנוגעים לשירות של הנהלת האתר ללא צורך בהסכמה מוקדמת של המשתמש.  המשתמש אינו רשאי להמחות כל זכות מזכויותיו או כל התחייבות מהתחייבויותיו לפי תנאי שימוש אלה, באופן מלא או חלקי.

1.6          סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת בנוגע למדיניות הפרטיות ולכל סוגיה אחרת בין המשתמש לבין הנהלת האתר תתברר על פי הדין הישראלי בלבד ובבתי המשפט בתל אביב-יפו בלבד.  הפרת תנאי שימוש אלה פוטרת את הנהלת האתר מכל אחריות כלפי המשתמש או כלפי כל אדם אחר בגין כל נזק או הוצאה שנגרמה כתוצאה מההפרה או כתוצאה מהשימוש בשירותי הנהלת האתר אשר תנאים אלה הופרו על ידי המשתמש או מי מטעמו בעת שימוש באתר ובשירותיו.  בכל מקרה, המשתמש פוטר את הנהלת האתר (וצדדים שלישיים שסיפקו שירות למשתמש באמצעות הנהלת האתר או דרך הנהלת האתר) מאחריות לכל פעולה של המשתמש או של כל צד ג’ או כל פעולה, מחדל או אירוע שאינו בשליטתה המלאה של הנהלת האתר.  אף אם יימצא, על אף ההסכמה הברורה בין הצדדים, שהנהלת האתר אחראית כלפי המשתמש או כל אדם אחר, אחריות הנהלת האתר לעולם לא תעלה על הסכום שקיבלה מהתובע בגין השירות המסוים אשר בגינו נתבעה הנהלת האתר.

1.7          תנאי השימוש באתר מנוסחים לפרקים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים לשני המינים.

1.8          תנאי שימוש אלה מעודכנים ליום 27/02/2022 אך הנהלת האתר ו/או מי מטעמה בוחנת את מדיניות הפרטיות באופן סדיר ושומרת את הזכות לבצע שינויים בכל עת על מנת להתחשב בשינויים בניהול פעילותה ובדרישות חוקיות ומפרסמת אותן מפעם לפעם באתר האינטרנט שלה. על המשתמש לעקוב אחר תנאי השימוש המפורסמים באתר מפעם לפעם ושימוש בשירותי החברה מהווה הסכמה לתנאים המפורסמים בעת השימוש באתר החברה, גם אם המשתמש לא נכנס לאתר לקראם.

1.9          האתר (לרבות שירותים שונים אחרים של הנהלת האתר כמשלוח קישורים או פניה למאן דהוא), כפוף למגבלות טכניות וטכנולוגיות שונות, אשר משתנות ממכשיר אחד למשנהו.  הנהלת האתר אינה מתחייבת לתפקוד רציף של האתר וליכולת של כל משתמש או כל אדם אחר להיכנס לאתר, לעדכנו או להשתמש בו או בשירותים שהוא מספק, ולא תהיה אחראית בכל מקרה שבו האתר לא יעבוד באופן מלא או חלקי עבור מאן דהוא, בין בשל בעיות טכנולוגיות והן בשל כל סיבה אחרת. מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה לא תהיה אחראית בקשר לבעיות שייגרמו כתוצאה משימוש באתר, לרבות: תקלות במערכת ההפעלה ו/או בכל תכנה המצויה במכשיר ו/או כל בעיית חומרה, וירוסים, רוגלות, תוכנות עוינות או כל תכנה אחרת שתתגלה או תימצא במכשיר כתוצאה משימוש באתר ו/או כל בעיית תקשורת או העברת נתונים שיימנעו באופן זמני או קבוע את השימוש באתר ו/או לאיכות או מהירות השימוש באתר ו/או בשל תקלה הנובעת מכל אירוע שאינו בשליטת החברה.  לא ניתן להתאים את האתר והתכנים שבו לצרכיו של כל אדם ואדם ולא תהיה למשתמש או לכל צד שלישי כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת החברה בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכים או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום תכנים באתר, והשימוש באתר הינו על אחריות המשתמש בלבד.

2.              אחריות ושיפוי

2.1          המשתמש מתחייב לשפות את הנהלת האתר, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, במישרין או בעקיפין – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה, או כל פעולה או מחדל של המשתמש, וזאת על פי דרישה ראשונה מצד הנהלת האתר.  מבלי לגרוע מכלליות האמור, ככל שהמשתמש הוא מפרסם או צד שלישי שקיבל מידע מהנהלת האתר לשם פניה למשתמשים אחרים, הוא מחויב לשפות את הנהלת האתר בגין כל תביעה שתוגש כנגד הנהלת האתר שעניינה בדבר שאותו שלח למשתמשים או בגין התקשרות שלו עם משתמשים.

2.2          המשתמש נותן בזאת את הסכמתו כי התחייבותו זו לשיפוי תחול בין אם הנהלת האתר או מי מטעמה הם צד רשמי לתובענה משפטית ובין אם לאו.

2.3          מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ישלם המשתמש את סכומי הנזק הנובעים מאחריותו, כאמור לעיל, מיד עם הידרשו לכך בכתב על ידי הנהלת האתר. דרישת תשלום כנ”ל של הנהלת האתר תשמש כראיה מכרעת שאין אחריה ולא כלום לגבי הצורך בשיפויה של הנהלת האתר בגין הנזק שנגרם לה באותו עניין.

2.4          המשתמש יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה, בכל הקשור לגבולות האחריות של המשתמש לנזק כאמור.

2.5          השימוש באתר ובשירותיו הינו על בסיס “כפי שהוא” (“AS IS”) והינו על פי שיקול דעתו הבלעדי של באתר.  חלק מהשימוש באתר הינו ללא תשלום, אך באם המשתמש יבחר להרחיב את השימוש במערכת לשירותים הנוספים הניתנים על ידי הנהלת האתר הם יהיו כרוכים בתשלום אשר ייקבע על ידי הנהלת האתר על פי שיקול דעתה הבלעדי בהתאם למרכיבים שונים.   הנהלת האתר רשאית לשנות את המחירים או לגבות כספים על כל שירות שהוא, לרבות השימוש באתר, בכל עת, אך לא תגבה כל מחיר על שימוש בחלקים חינמיים של הנהלת האתר עד לשינוי מדיניות זה והודעה על השינוי.

3.              הסכמה לקבלת דיוור והצעות לרכישת מוצרים מהאתר וממשתמשים אחרים

3.1          הרישום לאתר מהווה בין היתר הסכמה לקבלת חומר שיווקי באמצעות הדואר האלקטרוני בתדירות הנתונה לשיקול דעת הנהלת האתר. המשתמשים יכולים לבקש בכל עת להפסיק את קבלת החומר השיווקי באמצעות פניה להנהלת האתר בבקשה להפסיק את משלוח החומר השיווקי באמצעות כתובת הדוא”ל הבאה: [email protected]

3.2          האתר מעמיד בפני המשתמשים את האפשרות לבקש לקבל דיוור ממוקד שנוגע לבעלי עסק מסוימים. הנהלת האתר תשתדל בכפוף למגבלות הטכנולוגיות לדאוג שהודעות רלוונטיות שנוגעות לאותם בתי עסק יישלחו למשתמש בהתאם להעדפותיו, וזאת בנוסף לדיוור הכללי של האתר.

3.3          בשימוש באתר המשתמש נותן את הסמכתו המפורשת כי הנהלת האתר תהיה רשאית לפנות אליו, מעת לעת, עם הצעות לרכישת מוצרים ושירותים שונים, מבצעים וכדומה בכל הדרכים המנויות בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשס”ח – 2008, לרבות באמצעות פקס, דואר אלקטרוני, ווטסאפ, הודעת מסר קצר ו – SMS ותהיה רשאית למסור את פרטיו גם לצד שלישי לשם ביצוע האמור.  כל שאלה בעניין שימוש במידע הנאסף על ידי הנהלת האתר, לרבות דרישה להסרה ממאגר המידע או סירוב לקבל הצעות או הסרת מידע כלשהו, ניתן להפנות אל הנהלת האתר באמצעות דואר אלקטרוני: [email protected]

4.              מועדון לקוחות

4.1          על מנת להשתמש בחלק משירותי האתר, על המשתמש להירשם למועדון הלקוחות של האתר. עם ההצטרפות יקבל המשתמש קישור כניסה לאתר, שם משתמש וסיסמא זמנית. אין להעביר את פרטי הגישה לאף אדם ויש לדווח על כל חשד לשימוש על ידי מי שאינו המשתמש.  הנהלת האתר לא אחראית בכל מקרה על שימוש ביוזר על ידי מי שאינו האדם המורשה לכך.  השימוש באתר במסגרת מועדון הלקוחות הינו באחריות המשתמש בלבד והמשתמש מתחייב לשפות את הנהלת האתר, או מי מטעמה, מיד עם דרישתם הראשונה בגין כל תביעה, טענה, דרישה, נזק או אבדן רווח, לרבות הוצאות משפטיות ושכ”ט עו”ד, עקב הפרת תנאי השימוש או עקב פעולות שבוצעו על ידי המשתמש.

4.2          לשם פעולה תקינה של מועדון הלקוחות נדרש להזין באתר נתונים מדויקים, הרלוונטיים לכל שימוש.  כל מידע חסר או לא מדויק עשוי לגרום לתפקוד לקוי של מועדון הלקוחות, ככל שמידע זה נדרש לשימוש המתבקש במועדון הלקוחות. המשתמש מתחייב למסור מידע מלא ונכון, הנהלת האתר אינה אחראית לכל מידע המוזן על ידי כל גורם שהוא ובאופן פרטני אינה אחראית לכל הפרה של החובה למסור מידע מלא ונכון על ידי כל המשתמשים או לתוצאה של כל מסירת מידע שאינו כזה.

5.              קניין רוחני

5.1          כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות היוצרים, הפטנטים, המדגמים, הסודות המסחריים, החומרים, היישומים, העיצוב הגרפי, הקבצים, הקודים, התמונות, התכנים, חוות הדעת, ההצעות המסחריות וסימני המסחר בו, הינם של הנהלת האתר בלבד או של צדדים שלישיים עימם הנהלת האתר התקשרה או שניתנה הרשאה לשימוש מטעם בעל הזכויות. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר, כתובת האינטרנט שלו, תכני האתר, חוות הדעת, ההצעות המסחרי, סימני המסחר בו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.  אין במתן השימוש באתר משום מתן רישיון או זכות להשתמש בשם הנהלת האתר או סימני המסחר של הנהלת האתר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) המופיעים באתר בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש של הנהלת האתר.  אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר) בלא קבלת רשותה המפורשת של הנהלת האתר מראש ובכתב.

5.2          סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים או צדדים שלישיים אחרים יכול והינם קניינם של מפרסמים או צדדים שלישיים אלה בלבד וככל שכך, יחולו עליהם, בשינויים המחויבים, הכללים החלים על קנין רוחני של הנהלת האתר.

6.              מבלי לגרוע מכלליות האמור, אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך מערכות הנהלת האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מאפליקציות של הנהלת האתר. אין להציג תכנים מאפליקציות החברה בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהנהלת האתר.  אין להציג תכנים מאפליקציות הנהלת האתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט, אך לא רק, בפרסומות ותכנים מסחריים. יצירת קשר

6.1          אנו מזמינים את המשתמש לפנות אלינו לכל בירור אודות האתר או תנאי השימוש בו, תוך ציון הפרטים המלאים, ומבטיחים לטפל בפניות אלה בהקדם. ניתן ליצור עמנו קשר באמצעות תיבת “צור קשר” בדף הראשי של האתר או באמצעות דואר אלקטרוני:  [email protected].

 

 

 

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.